Personeel gezocht?

Searchr zoekt en vindt uw nieuwe medewerker tegen een vast, scherp tarief.

Onze werkwijze

Snel de juiste nieuwe medewerker?

Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Searchr voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van kandidaten aan opdrachtgevers.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst met Searchr zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten tussen Searchr en Opdrachtgever.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Searchr en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes, aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst

 • Alle offertes, aanbiedingen en prijzen van Searchr, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Een overeenkomst tussen Searchr en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Nadat Opdrachtgever Searchr een opdracht heeft verstrekt, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien Opdrachtgever door middel van een email de opdracht bevestigt of indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
 • Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan Opdrachtgever, nadat Opdrachtgever zijn/haar curriculum vitae van Searchr heeft toegestuurd gekregen, of wanneer de kandidaat door Searchr mondeling is voorgesteld of indien de kandidaat door gedragingen van Searchr op de vacature bij Opdrachtgever gewezen is.
 • Voor elke kandidaat door Searchr geïntroduceerd en door Opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is Opdrachtgever aan Searchr het volledige honorarium (succesfee) verschuldigd.
 • Kandidaten die door Searchr benaderd zijn voor de vacature bij opdrachtgever en die daarna zelf solliciteren bij opdrachtgever, worden gezien als kandidaten die door Searchr zijn voorgesteld bij opdrachtgever. Derhalve is opdrachtgever, indien deze de kandidaat een contract aanbiedt binnen 24 maanden, een succesfee aan Searchr verschuldigd conform de gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en Searchr. Indien gewenst zal Searchr deze kandidaten meenemen in het reguliere traject.
 • Indien Opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient Opdrachtgever Searchr hieromtrent binnen één week na overeenstemming volledig te informeren.

3. Aansprakelijkheid

 • De totale aansprakelijkheid van Searchr in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W.
 • Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Searchr voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Searchr voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken kandidaat. Indien Searchr, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Searchr in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Searchr voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
 • Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever tijdig nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Searchr ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van zes maanden na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk zes maanden nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

4.  Werving & Selectie

 • Searchr accepteert opdrachten op basis van een vaste fee, ongeacht of dit tot een aanstelling van een kandidaat leidt. Indien een kandidaat (dat kunnen ook meerdere kandidaten zijn) een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt bij Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever tevens een succesfee verschuldigd aan Searchr.
 • Voor een geslaagde uitvoering van een search-opdracht wordt door Searchr een honorarium in rekening gebracht van 1895,- per vacature en 995,- per kandidaat die in dienst treedt bij Opdrachtgever.
 • Alle door Searchr opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat Searchr een opdracht waarbij Opdrachtgever een relevante kandidaat of kandidaten heeft gekregen.
 • Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt toch het volledige honorarium berekend.
 • Indien Opdrachtgever een door Searchr aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de succesfee overeenkomstig het gestelde in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden.

5.  Detacheren en Uitzenden

 • Searchr heeft de administratieve afhandeling van de verloning en facturatie uitbesteed aan een payrollbureau, indien Opdrachtgever er voor kiest om de kandidaat via zo’n constructie aan te nemen. Gedetacheerde en uitgezonden kandidaten komen bij het door Searchr aangewezen payrollbureau op de payroll en dit payrollbureau is derhalve juridisch werkgever. Het payrollbureau zal de declarabele uren factureren aan Opdrachtgever. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van het payrollbureau van toepassing op uitzendingen en detacheringen. Uitzondering daarop zijn de hieronder vastgelegde bepalingen, mits deze daarvan afwijken.
 • Slechts bij zaken betrekking hebbende op de verloning en facturatie kan er tussen het payrollbureau en Opdrachtgever contact zijn. In alle andere gevallen is Searchr eerste en enige aanspreekpunt.
 • Het afgesproken tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door Opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Searchr gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Richtlijnen aangaande het aangaan van rechtstreekse arbeidsverhouding

 • Opdrachtgever kan direct een dienstverband aangaan met de voorgestelde kandidaat, opdrachtgever is dan een succesfee verschuldigd aan Searchr.
 • Het in lid 1 genoemde geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de opdracht.
 • Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van Searchr heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door Searchr voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd.
 • Indien een kandidaat door tussenkomst van Searchr aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die kandidaat een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 995,-. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Searchr in contact is gekomen met de kandidaat. Ook indien de kandidaat binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert of indien de Opdrachtgever de kracht binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende kandidaat een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever een succesfee verschuldigd aan Searchr. Dit artikel geldt ook voor alle aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
 • Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 Euro (vijfduizend) exclusief B.T.W. verschuldigd.
 • Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van Searchr wanneer Opdrachtgever met een kandidaat een zakelijke overeenkomst of relatie aangaat.
 • Onder geen enkele voorwaarde mag Opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door Searchr voorgestelde kandidaten ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Searchr.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derden door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen.

7.  Freelancers / ZZp-ers

 • Searchr bemiddelt ook Freelancers en ZZP-ers. Zij werken als zelfstandige en komen derhalve niet in dienst bij Searchr en niet bij Opdrachtgever. Zij worden voor de afgesproken periode ingezet op de afgesproken functie onder de afgesproken en vastgelegde condities. De Freelancer / ZZP-er factureert aan Searchr de tussen deze partijen afgesproken vergoeding en Searchr factureert de afgesproken fee aan Opdrachtgever. Andere constructies zijn mogelijk, mits door partijen schriftelijk overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever een door Searchr aangedragen Freelancer / ZZP-er  afwijst of de Freelancer / ZZP-er het gedane aanbod afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek tussen partijen alsnog een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Freelancer / ZZP-er tot stand komt, dient betreffende Opdrachtgever de Freelancer / ZZP-er in te huren via Searchr, tegen de reguliere fee. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 20.000 EURO (twintigduizend) exclusief B.T.W. verschuldigd aan Searchr.
 • Indien Opdrachtgever een door Searchr aangedragen Freelancer / ZZP-er binnen 24 maanden na afloop van de laatste opdracht bij Opdrachtgever of gelieerde organisaties, opnieuw inhuurt, dient betreffende Opdrachtgever de Freelancer / ZZP-er in te huren via Searchr, tegen de reguliere fee. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 20.000 EURO (twintigduizend) exclusief B.T.W. verschuldigd aan Searchr.

 8. Betaling

 • Betaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum. In geval van detachering en/of uitzenden dient de betaling aan het door Searchr aangewezen payrollbureau plaats te vinden, tenzij door Searchr anders aangegeven. In geval van een searchopdracht dient betaling altijd te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Searchr. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Searchr geldt niet als bevrijdende betaling.
 • Reclames betreffende enige nota moeten binnen 5 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Searchr zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 • Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Searchr op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Searchr tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 • Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 500 (vijfhonderd) Euro.
 • Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.
 • Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Searchr nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

9. Bescherming tegen gevaren

 • Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de via Searchr tewerkgestelde kandidaat die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de via Searchr tewerkgestelde kandidaat in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Searchr uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de via Searchr tewerkgestelde kandidaat.
 • Indien Searchr, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door een gedetacheerde kandidaat aansprakelijk wordt gesteld en Searchr in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Searchr voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

10. Privacy

 • Opdrachtgever erkent dat beide partijen afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die onder deze overeenkomst worden verwerkt. De partijen wensen uitdrukkelijk geen gezamenlijke relatie van verantwoordelijken voor de verwerking tot stand te brengen met betrekking tot de diensten die in het kader van deze overeenkomst worden verleend. Elke partij verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de Privacy-verordering en alle wetten ter uitvoering, aanvulling of vervanging van de voornoemde regelgeving. Alle persoonsgegevens die door Searchr aan opdrachtgever worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor de beperkte doeleinden. De partijen zullen hun verplichtingen niet bewust op een zodanige wijze uitvoeren dat de andere partij een van haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming schendt.

11. Overige zaken

 • Een opdracht tot werven van kandidaten geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk. Searchr zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht.
 • Opdrachtgever vrijwaart Searchr tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Searchr samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 • Searchr sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade /verliezen - van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden.
 • Searchr houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
 • Het is Opdrachtgever verboden informatie / gegevens van voorgestelde kandidaten te verstrekken aan derden. Bij overtreding wordt de werkgever gehouden aan het betalen van de reguliere bemiddelingsfee.
 • Op alle met Searchr gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 • Bij verschillen van inzicht tussen Searchr en Opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht of de uitlegging van deze overeenkomst zal door partijen te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing worden gezocht.

Hoe werkt het?

Onze werkwijze, simpel en snel in 4 stappen:

Kennismaking

Samen bespreken we telefonisch de inhoud van de vacature, het profiel, competenties, opleiding en gewenste achtergrond van de nieuwe collega.

Publiceren vacature & Search

De vacature wordt op minimaal 15 vacaturesites geplaatst, tegelijkertijd start de online search op de jobboards en social media kanalen.

Presenteren sollicitanten

Passende en geïnteresseerde sollicitanten worden geïntroduceerd. Vervolgens bepaalt u zelf welke kandidaten u wanneer op gesprek vraagt.

Start nieuwe collega

U bepaalt zelf wie u aanneemt en wanneer de nieuwe collega start. Ook de contractsvorm en arbeidsvoorwaarden bepaalt u volledig zelf.

Maak een searchagent
Bij searchr krijgen wij dagelijks hele interessante functies voor je binnen. Als je je bij ons inschrijft ben je de eerste die hiervan op de hoogte is!
Door middel van een searchagent kan je instellen welke functie je gemaild wilt krijgen zodat we je niet gaan spammen.

Anderen over Searchr

"Voor de invulling van 2 vacatures binnen onze organisatie kwamen we via Google op de website van Searchr terecht. De werkwijze van Searchr sprak ons direct aan en ik heb toen gebeld. Searchr besteedt veel aandacht aan de inventarisatie van de functie en wist daardoor snel de juiste kandidaten te vinden. Inmiddels zijn de vacatures vervuld en zijn wij weer op volle sterkte. Mede dankzij Searchr!"

Sandra | Hellemans

Searchr gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.